Các hình ảnh phần mềm ketoa.vn

Các hình ảnh chức năng phần mềm ketoa.vn
 H.1: Quản lý bệnh nhânH.2: Kê toa thuốcH.3: In toa thuốc giấy A4, A5
 
 
 
 
H4: Quản lý kho thuốc, dịch vụ 


Cấu hình phần mềm ketoa.vn


H.5: Nhập kho thuốc

H.6: Hóa đơn thuốc và dịch vụ

H.7: Quản lý tài khoản đăng nhập 
 
 
 
H8: Phân quyền người dùng 
 
 
 
 
 
H9: Báo cáo tổng hợp 
 
 
 
 
H.10: Biểu đồ doanh thu 
 
 
 
H.11: Báo cáo danh sách bệnh khám
 
 


H.12: Báo cáo doanh thu chi tiết từng dịch vụ 
 
 
 
 
H.13: Báo cáo tồn kho thuốc